ActionAid
Πολιτικές
κατά της σεξουαλικής
παρενόχλησης/κακοποίησης
ActionAid
Πολιτικές κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης/ κακοποίησης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ KAI ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Εισαγωγή

1.1. Η ActionAid δεσμεύεται να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει κάθε μορφής σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση, είτε από το προσωπικό και τους εκπροσώπους μας, είτε ως αποτέλεσμα της δουλειάς μας, αναγνωρίζοντας πως αυτή πηγάζει από την ανισορροπία ισχύος και ιδίως από την έμφυλη και σεξιστική κατάχρηση εξουσίας. Πράγματι, η έμφυλη βία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά έχει επιπτώσεις και σε αγόρια, άνδρες και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

1.2. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή βλάβης σε βάρος του προσωπικού μας, των επωφελούμενων κοινοτήτων ή κάθε ατόμου με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, μέσω του έργου μας. Δέσμευσή μας είναι να αποτρέπουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά τις σχετικές καταγγελίες. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι η προσέγγισή μας είναι ασφαλής και στρέφεται κατά του ρατσισμού και της διακριτικής μεταχείριση.

1.3. Η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη προσωπικού1 της ActionAid, ανεξαρτήτως της σχέσης απασχόλησης, εντός όσο και εκτός του ωραρίου εργασίας.

1.4. Η παρούσα Πολιτική υποστηρίζεται από την α) Πολιτική Προστασίας & Διασφάλισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, β) Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης & Κακοποίησης στο πεδίο και γ) Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Εκμετάλλευσης & Κακοποίησης στην εργασία.

 

2. Δεσμεύσεις ActionAid

Η ActionAid δεσμεύεται να:

2.1. Ενσωματώνει την παρούσα Πολιτική σε κάθε πτυχή του έργου της, δίνοντας προτεραιότητα στη φωνή και τα δικαιώματα των επιζωσών/ζώντων.

2.2. Δημιουργήσει μία οργανωσιακή κουλτούρα που υποστηρίζει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.

2.3. Ανταποκρίνεται σε όλους τους ισχυρισμούς/καταγγελίες παραβίασης της παρούσας Πολιτικής.

 

3. Δεσμεύσεις προσωπικού της ActionAid

Όλοι έχουμε ευθύνη να:

3.1. Ενσωματώσουμε την παρούσα πολιτική στη δουλειά μας.

3.2. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων όσων ερχόμαστε σε επαφή, μέσω του έργου μας, οικοδομώντας μία εργασιακή κουλτούρα που εξασφαλίζει ότι όλοι είναι ασφαλείς από κινδύνους και συνειδητοποιούν τα δικαιώματά τους.

3.3. Καταγγείλουμε περιστατικά παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, εάν πιστεύουμε ότι κάποιος έχει βιώσει ή κινδυνεύει να βιώσει σχετικό κίνδυνο. Κατ’ εξαίρεση, όταν η παραβίαση στρέφεται άμεσα κατά του προσωπικού, αυτό δεν υποχρεούται να το καταγγείλει.

 

4. Δεσμεύσεις συνεργατών/ιδων και παροχών

4.1. Οι συνεργάτες/ιδες και πάροχοι της ActionAid πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές σχετικές με τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση και Κακοποίηση. Όλες οι συμφωνίες με τους συνεργαζόμενους φορείς, παρόχους, συμβούλους και προμηθευτές περιλαμβάνουν την παρούσα Πολιτική ως παράρτημα, κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Τυχόν παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε λύση των συμβατικών συμφωνιών και/ή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

4.2. Η ActionAid εξασφαλίζει αφενός ότι όλοι οι συνεργάτες/ιδες και πάροχοι εκπαιδεύονται ως προς την παρούσα πολιτική και αφετέρου ότι, μεταξύ των συνεργατών της, ανταλλάσσονται γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης.

4.3. Οι συνεργάτες της ActionAid διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου σε θέματα σχετικά με τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, είτε οι ίδιοι, είτε από κοινού με την ActionAid.

4.4. Η ActionAid διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες της διαθέτουν μηχανισμό υποβολής αναφοράς στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση, τόσο το προσωπικό των συνεργατών, όσο και τα παιδιά. Η ActionAid και οι συνεργάτες της συνάπτουν συμφωνίες, ώστε να κοινοποιούν τις ανησυχίες που εκφράζονται σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, μέσω ασφαλών διαύλων και με σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας.

4.5. Σε περίπτωση που η ActionAid λάβει καταγγελία σχετικά με μέλος του προσωπικού συνεργαζόμενου φορέα, επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον φορέα αυτό, ώστε να προβεί σε άμεση και κατάλληλη αντιμετώπιση του περιστατικού. Εφόσον πιθανολογείται βασίμως ότι μια καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε καταλλήλως ή επαρκώς από τον συνεργάτη, η ActionAid ενδέχεται να αποσύρει τη χρηματοδότησή της ή να τερματίσει τη συμβατική σχέση.

 

5. Υποστήριξη επιζώντων/ουσών

5.1. Η ActionAid στηρίζει τους/τις επιζώντες/ούσες και καταγγέλλοντες/ουσες, ανεξάρτητα από το αν έχει κινηθεί επίσημη νομική διαδικασία (π.χ. έρευνα). Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει ειδικευμένη ψυχοκοινωνική, ιατρική, νομική υποστήριξη και/ή πρόσβαση σε εξειδικευμένη και κατάλληλη υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες.

5.2. Η ActionAid δεν παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική υποστήριξη σε παιδιά. Ωστόσο, διασφαλίζει την υποστήριξή τους, παρέχοντας τη δυνατότητα παραπομπής των υποθέσεων σε αρμόδιους επαγγελματίες και φορείς. 

 

6. Διαδικασία υποβολής αναφοράς/καταγγελίας

6.1. Το πρόσωπο που υπέστη βλάβη (π.χ. προσωπικό, εκπρόσωπος, δικαιούχος) έχει δικαίωμα να επιλέξει αν, πότε και πώς θα αναφέρει το περιστατικό. Οι μηχανισμοί παραπόνων της ΑΑ θεσπίζονται σύμφωνα με την αρχή της μη πρόκλησης περαιτέρω ζημίας (do no harm).

6.2. ActionAid Ελλάς: Τo προσωπικό οφείλει να καταγγείλει τυχόν ανησυχίες παραβίασης της παρούσας Πολιτικής και των σχετικών Πολιτικών (βλ. 1.4), ακόμα κι όταν δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία, αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: i. στο αρμόδιο πρόσωπο αναφοράς καταγγελιών: safeguarding.hellas@actionaid.org ή ii. στο αρμόδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: lena.asvesta@gmail.com ή iii. στο Διευθυντή της αποστολής: gerasimos.kouvaras@actionaid.org ή iv. στο προϊστάμενο/η του/της ή v. στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: reports.hellas@actionaid.org. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το πότε μπορεί κάποιος/α να υποβάλλει καταγγελία.

6.3. ActionAid International: Εφόσον το προσωπικό, είτε διστάζει να καταθέσει στην ActionAid Ελλάς, είτε επιθυμεί να προσφύγει κατά του τρόπου διαχείρισης της αναφοράς του/της, διατηρεί το δικαίωμα να την υποβάλλει στην ActionAid International, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: i. στη Διεθνή Ομάδα για τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και τη Διασφάλιση (safeguarding@actionaid.org) ή ii. στην Υπηρεσία Καταγγελιών (whistleblowing@actionaid.org) (Βλ. Παράρτημα Ι)

6.4. Εμπιστευτικότητα: Από τη στιγμή της γνωστοποίησης της αναφοράς έως την τελική έκβαση της έρευνας, προάγεται η εμπιστευτικότητα, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας όλων των συμμετεχόντων.

6.5. Αντίποινα για καταγγέλλοντες/ουσες, επιζώντες/ωσες και μάρτυρες: Η ActionAid λαμβάνει μέτρα κατά μελών του προσωπικού ή άλλων εκπροσώπων που επιδιώκουν ή προβαίνουν σε αντίποινα (π.χ. εκφοβισμός, απειλητική συμπεριφορά) σε βάρος καταγγελλόντων/ουσών, επιζώντων/ώσων, μαρτύρων ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται ή πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε μια διαδικασία διαχείρισης περιστατικού. Όσα μέλη του προσωπικού αποδεικνύεται ότι έχουν προβεί σε τέτοια πράξη υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λύση της σχέσης εργασίας ή συνεργασίας.

6.6. Ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες: Η ActionAid αναγνωρίζει πως οι ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες, που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιού ή ενήλικα, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, το μέλος του προσωπικού της ActionAid που διαπιστώνεται ότι έχει προβεί εν γνώσει του σε ψευδή καταγγελία, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε λύση της σχέσης εργασίας. Επισημαίνεται ότι, αν μια υπόθεση δεν γίνεται δεκτή, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η καταγγελία είναι ψευδής. Ενδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία να μην είναι επαρκή ή η συμπεριφορά να μην αγγίζει μεν τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο να αποτελεί παρενόχληση ή σεξιστική συμπεριφορά, επομένως να αντίκειται σε άλλες πολιτικές της ActionAid, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η ActionAid αναγνωρίζει ότι μία ανεπιθύμητη πράξη, σεξουαλικής φύσης, ενδέχεται να εμπεριέχει και άλλες μορφές διακρίσεων (ρατσισμός, ομοφοβία κ.λπ.). Ως εκ τούτου, δύναται να προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των προσώπων αναφοράς για θέματα SHEA και Safeguarding και άλλων τμημάτων, όπου χρειάζεται.

6.7. Η Παγκόσμια Ομάδα SHEA και Safeguarding έχει δικαίωμα να καταγγείλει ενδείξεις ότι δεν η παρούσα πολιτική δεν γίνεται σεβαστή από τη χώρα δράσης της ActionAid (αρχικά στον/ην Διευθυντή/ρια Χώρας ή στον/ην Επικεφαλής της Χώρας ή στη Διεθνή Ομάδα Ηγεσίας).

6.8. Το κοινό (δηλαδή πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ΑΑ) μπορούν, επίσης, να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με το προσωπικό της ActionAid, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διαδικασίες αναφοράς.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

1. Εισαγωγή

1.1. Η ActionAid δεν ανέχεται καμία μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή βλάβης.

1.2. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίσει την θέσπιση διαδικασιών για την προστασία των δικαιούχων και των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μεταξύ αυτών και των ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο, από σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ή άλλη επιβλαβή και ανάρμοστη συμπεριφορά για τις οποίες ευθύνεται κάποιο μέλος, εκπρόσωπος ή πάροχος της ActionAid.

 

2. Δεσμεύσεις προσωπικού και παρόχων της ActionAid

Η ActionAid απαγορεύει αυστηρά στο προσωπικό και τους λοιπούς παρόχους της:

2.1.Να επιδίδονται σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με δικαιούχους. Οι σχέσεις ή κάθε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με μέλη κοινοτήτων που δεν είναι δικαιούχοι δεν απαγορεύονται. Ωστόσο, τα μέλη του προσωπικού και άλλοι συνεργάτες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι μια τέτοια σχέση δεν είναι (και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως) καταχρηστική ή σχέση εκμετάλλευσης. Αυτές οι σχέσεις πρέπει να τίθενται άμεσα υπόψη του Διευθυντή της Χώρας, ώστε να εκτιμηθεί, κατά περίπτωση, ο τρόπος που γίνονται αντιληπτές από την κοινότητα και τυχόν κίνδυνοι για τη φήμη της ActionAid.

2.2.Να επιδίδονται σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά.

2.3.Το αγοραίο σεξ. Η ActionAid δεν προβαίνει σε κρίσεις για τους ανθρώπους που εκδίδονται. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, η ActionAid απαγορεύει αυτή τη δραστηριότητα στο προσωπικό και τους παρόχους της.

 

3. Ασφαλής σχεδιασμός προγραμμάτων

3.1. Η παρούσα πολιτική λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια του κύκλου ενός προγράμματος (σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση).

3.2. Εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων και των κοινοτήτων, μέσω της υιοθέτησης συμμετοχικών μεθόδων. Παράλληλα, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ActionAid γνωστοποιούνται στους δικαιούχους και στα μέλη των κοινοτήτων, προκειμένου αυτοί να παρέχουν ανατροφοδότηση και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προσέγγισής μας.

3.3. Δεδομένου ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση συχνά οφείλεται σε διακρίσεις (λόγω φύλου ή άλλων παραγόντων), η ActionAid διασφαλίζει ότι οι αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες διεξάγονται με τρόπο ευαισθητοποιημένο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ξεχωριστών χώρων όπου οι γυναίκες, οι άνδρες, τα διεμφυλικά και τα μη δυαδικού φύλου άτομα μπορούν να διατυπώνουν τις ανησυχίες και να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους.

3.4. Καθιερώνεται διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για όλα τα προγράμματα. Η εκτίμηση κινδύνου πραγματοποιείται κατά το στάδιο σύλληψης ενός έργου, επανεξετάζεται τακτικά και παρακολουθείται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός είναι η ανίχνευση των κινδύνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης/κακοποίησης και η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους, ήδη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων (π.χ. αναζήτηση κατάλληλου τόπου και χρόνου διεξαγωγής των δράσεων, συστηματική αξιολόγηση του προσωπικού και των συνεργατών, επίγνωση των κινδύνων, εξασφάλιση ασφαλών και προσβάσιμων υπηρεσιών).

3.5. Εξασφαλίζεται ότι η παροχή βοήθειας σε πληγέντες βασίζεται στην προσέγγιση της ActionAid με επίκεντρο τους/τις επιζώντες/ούσες.

 

4. Μηχανισμός καταγγελιών στην ΑctionAid

4.1. Όλα τα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν μηχανισμούς καταγγελιών και διαδικασίες υποβολής αναφοράς, που σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις κοινότητες, αναφορικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής.

4.2. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να διατυπώσει καταγγελία στην ActionAid, ακόμη και αν δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ. μάρτυρας), πέραν της δικής του εμπειρίας. Η ActionAid συνεργάζεται με επιζώντες/ούσες και καταγγέλλοντες/ουσες προκειμένου να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να αντιμετωπιστεί η καταγγελία τους.

4.3. Τα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση ή κακοποίηση δεν είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε αναφορά της δικής τους εμπειρίας.

4.4. Όλα τα μέλη του προσωπικού και οι πάροχοι αναγνωρίζουν αφενός την ευθύνη τους να διατηρούν ένα περιβάλλον ελεύθερο από σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση, αφετέρου να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής υποψιάζονται ή της οποίας έχουν γίνει μάρτυρες, είτε εντός είτε εκτός ActionAid.

4.5. Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ενημερώνουν τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τους μηχανισμούς παραπόνων, το δικαίωμα να καταγγείλουν παραβιάσεις των πολιτικών της ActionAid και τονίζουν ότι όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αυτοπρόσωπης αναφοράς στους δικαιούχοι, καθώς και εναλλακτικά μέσα (όπως κουτί παραπόνων, τηλεφωνικές γραμμές).

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική πραγματεύεται τις επιβλαβείς συμπεριφορές που επιδεικνύονται από μέλη του προσωπικού και άλλους παρόχους. Σκοπός της είναι να διασφαλίζει ότι η ActionAid παρέχει ένα ασφαλές και ελεύθερο από κάθε σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προάγει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.

 

2. Σχέσεις μεταξύ μελών του προσωπικού ή παρόχων της ActionAid

2.1.Η ActionAid απαγορεύει στο προσωπικό και στους παρόχους της να συνάπτουν σεξουαλική σχέση με άτομα που τελούν υπό τη διεύθυνση ή την εποπτεία τους. Όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη (senior management), η απαγόρευση αυτή αφορά όλα τα κατώτερα διοικητικά στελέχη.

2.2. Η ActionAid δεν απαγορεύει στα μέλη του προσωπικού της να συνάπτουν σχέσεις μεταξύ τους (εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στην περίπτωση

2.1). Ωστόσο, το προσωπικό και οι πάροχοι που συνάπτουν σχέσεις με άλλα μέλη του προσωπικού ή εκπροσώπους, οφείλουν:

i. Να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τρόπο που δεν επηρεάζει την εργασία τους, να μην αμαυρώνουν τη φήμη της ActionAid και να μην προβαίνουν σε συμπεριφορά που ενέχει δόλο ή διαφθορά, λ.χ. μέλη του προσωπικού ή πάροχοι που ταξιδεύουν στον ίδιο προορισμό, παρότι αυτό δεν υπαγορεύεται από τα εργασιακά τους καθήκοντα.

ii. Να κοινοποιούν άμεσα τις σχέσεις τους στους προϊσταμένους τους ή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ακόμη και εάν η σχέση τους βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να διακοπεί.

iii. Να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (και την πιθανότητα εμφάνισής της) και να βεβαιώνονται ότι οι εργασιακές τους αποφάσεις δεν κατευθύνονται από τη σχέση, π.χ. όταν τα μέλη του προσωπικού υπάγονται στην ίδια γραμμή προϋπολογισμού ή έχουν κοινή ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων.

2.3.Αναγνωρίζοντας την ανισορροπία ισχύος και το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης, η ActionAid απαγορεύει στα μέλη του προσωπικού της να επιδίδονται σε σεξουαλική δραστηριότητα με μέλη του προσωπικού των συνεργατών και παρόχων, όταν αυτή η σχέση είναι ή μπορεί να θεωρηθεί κατάχρηση εξουσίας, λ.χ. όταν ανώτερο στέλεχος ή μέλος του προσωπικού της ActionAid που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση προς τον συνεργάτη επιδίδεται σε σεξουαλική δραστηριότητα με οποιονδήποτε στο συνεργαζόμενο φορέα.

2.4.Η συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα και οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού της ActionAid και στα μέλη του προσωπικού του συνεργάτη δεν απαγορεύεται, αρκεί αυτά τα άτομα να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό (βλ. 2.2).

 

3. Δεσμεύσεις προσωπικού και εκπροσώπων της ActionAid

3.1. Τα μέλη του προσωπικού απαγορεύεται να: • παρενοχλούν, να εκμεταλλεύονται ή να κακοποιούν σεξουαλικά οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί τους στο πλαίσιο του έργου της ActionAid. • Να καταχρώνται τη θέση ισχύος τους, με σκοπό να εκμεταλλευτούν ή να βλάψουν άλλους (π.χ. εξάρτηση της προσφοράς ή μη θέσης εργασίας με σεξουαλική δραστηριότητα του/της αιτούντος/σας). • Να επιδεικνύουν συμπεριφορά εκμετάλλευσης ή επιβλαβή συμπεριφορά σε βάρος ατόμων με τα οποία έρχονται σε επαφή, μέσω της δουλειάς τους.

3.2. Οι προϊστάμενοι της ActionAid οφείλουν πάντοτε:

• Να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού και οι άλλοι αισθάνονται ότι μπορούν να διατυπώνουν τις ανησυχίες τους, χωρίς τον φόβο τυχόν αντιποίνων.

• Να βεβαιώνονται ότι το προσωπικό που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία τους λαμβάνει ειδική κατάρτιση σχετικά με την παρούσα πολιτική και ότι τυχόν ανησυχίες που διατυπώνονται από ή σχετικά με το προσωπικό τους αναφέρονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα.

• Να μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες να διεξάγονται με τρόπο που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τα μέλη του προσωπικού και άλλους.

 

4. Ασφαλής διαδικασία πρόσληψης

4.1.Με γνώμονα τη βέλτιστη πρακτική, η ActionAid εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες πρόσληψης, προκειμένου να περιορίζεται η πιθανότητα πρόσληψης ατόμου που ενδέχεται να εκθέτει σε κίνδυνο τις κοινότητες, το προσωπικό και συνεργάτες/ιδες της οργάνωσης.

4.2.Οι συνεντεύξεις για θέσεις που αφορούν την εργασία με παιδιά περιλαμβάνουν ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και αξιολογούν την καταλληλότητα του/της υποψηφίου/ιας να εργάζεται με παιδιά.

4.3.Η ActionAid δεν προσλαμβάνει, εν γνώσει της, άτομα που έχουν στο παρελθόν διαπράξει κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση.

4.4.Η ActionAid διασφαλίζει ότι η πρόσληψη μελών προσωπικού και εκπροσώπων περιλαμβάνει ελέγχους συστάσεων (γραπτούς ή/και προφορικούς κατά περίπτωση).

4.5.Σχετικοί έλεγχοι σε αστυνομικά αρχεία ή ποινικά μητρώα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χώρας, αναλόγως των καθηκόντων του/της υποψηφίου/ας.

 

Πλήρης Γενική Πολιτική-πλαίσιο κατά της Σεξουαλικής παρενόχλησης

Πλήρης Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στο Πεδίο

Πλήρης Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία