Πολιτικές
κατά της σεξουαλικής
παρενόχλησης/κακοποίησης
ActionAid
Πολιτικές κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ KAI ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.    Εισαγωγή

1.1.   Η ActionAid δεσμεύεται να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει κάθε μορφής σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση, είτε από το προσωπικό και τους εκπροσώπους μας, είτε ως αποτέλεσμα της δουλειάς μας, αναγνωρίζοντας πως αυτή πηγάζει από την ανισορροπία ισχύος και ιδίως από την έμφυλη και σεξιστική κατάχρηση εξουσίας. Πράγματι, η έμφυλη βία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά έχει επιπτώσεις και σε αγόρια, άνδρες και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

1.2.   Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή βλάβης σε βάρος του προσωπικού μας, των επωφελούμενων κοινοτήτων ή κάθε ατόμου με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, μέσω του έργου μας. Δέσμευσή μας είναι να αποτρέπουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά τις σχετικές καταγγελίες. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι η προσέγγισή μας είναι ασφαλής και στρέφεται κατά του ρατσισμού και της διακριτικής μεταχείριση.

1.3.   Η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη προσωπικού της ActionAid, ανεξαρτήτως της σχέσης απασχόλησης, εντός όσο και εκτός του ωραρίου εργασίας.

1.4.   Η Πολιτική υποστηρίζεται από την α) Πολιτική Προστασίας & Διασφάλισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, β) Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης & Κακοποίησης στο πεδίο και γ) Πολιτική κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Εκμετάλλευσης & Κακοποίησης στην εργασία.

 

2.    Δεσμεύσεις ActionAid

Η ActionAid δεσμεύεται να:

2.1.    Ενσωματώνει την παρούσα Πολιτική σε κάθε πτυχή του έργου της, δίνοντας προτεραιότητα στη φωνή και τα δικαιώματα των επιζωσών και των επιζώντων.

2.2.    Δημιουργήσει μία οργανωσιακή κουλτούρα που υποστηρίζει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.

2.3.    Ανταποκρίνεται σε όλους τους ισχυρισμούς/καταγγελίες παραβίασης της παρούσας Πολιτικής.

 

3.    Δεσμεύσεις προσωπικού της ActionAid

Όλες και όλοι έχουμε ευθύνη να:

3.1.        Ενσωματώσουμε την παρούσα πολιτική στη δουλειά μας.

3.2.        Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων όσων ερχόμαστε σε επαφή, μέσω του έργου μας, οικοδομώντας μία εργασιακή κουλτούρα που εξασφαλίζει ότι όλες και όλοι είναι ασφαλείς από κινδύνους και συνειδητοποιούν τα δικαιώματά τους.

3.3.        Καταγγείλουμε περιστατικά παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, εάν πιστεύουμε ότι κάποιο πρόσωπο έχει βιώσει ή κινδυνεύει να βιώσει σχετικό κίνδυνο. Κατ’ εξαίρεση, όταν η παραβίαση στρέφεται άμεσα κατά του προσωπικού, αυτό δεν υποχρεούται να το καταγγείλει.

 

4.    Δεσμεύσεις συνεργάτιδων, συνεργατών και παροχών

4.1.      Οι συνεργάτιδες, συνεργάτες και πάροχοι της ActionAid πρέπει να ακολουθούν τις πολιτικές σχετικές με τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση και Κακοποίηση. Όλες οι συμφωνίες με συνεργαζόμενους φορείς, παρόχους, συμβούλους, προμηθεύτριες και προμηθευτές περιλαμβάνουν την παρούσα Πολιτική ως παράρτημα, κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Τυχόν παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε λύση των συμβατικών συμφωνιών και/ή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

4.2.      Η ActionAid εξασφαλίζει αφενός ότι όλες οι συνεργάτιδες, οι συνεργάτες και πάροχοι εκπαιδεύονται ως προς την παρούσα πολιτική και αφετέρου ότι ανταλλάσσονται γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης.

4.3.      Οι συνεργάτιδες και συνεργάτες της ActionAid διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου σε θέματα σχετικά με τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, είτε οι ίδιες/-οι, είτε από κοινού με την ActionAid.

4.4.      Η ActionAid διασφαλίζει ότι οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες της διαθέτουν μηχανισμό υποβολής αναφοράς στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση, τόσο το προσωπικό τους, όσο και τα παιδιά. Η ActionAid, οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες της συνάπτουν συμφωνίες, ώστε να κοινοποιούν τις ανησυχίες που εκφράζονται, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, μέσω ασφαλών διαύλων και με σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας.

4.5.      Σε περίπτωση που η ActionAid λάβει καταγγελία σχετικά με μέλος του προσωπικού συνεργαζόμενου φορέα, επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον φορέα αυτό, ώστε να προβεί σε άμεση και κατάλληλη αντιμετώπιση του περιστατικού. Εφόσον πιθανολογείται βασίμως ότι μια καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε καταλλήλως ή επαρκώς από την συνεργάτιδα ή το συνεργάτη, η ActionAid ενδέχεται να αποσύρει τη χρηματοδότησή της ή να τερματίσει τη συμβατική σχέση.

 

5.    Υποστήριξη επιζωσών και επιζώντων

5.1.      Η ActionAid στηρίζει τις επιζώσες, τους επιζώντες, τις καταγγέλλουσες και τους καταγγέλλοντες, ανεξάρτητα από το αν έχει κινηθεί επίσημη νομική διαδικασία (π.χ. έρευνα). Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει ειδικευμένη ψυχοκοινωνική, ιατρική, νομική υποστήριξη και/ή πρόσβαση σε εξειδικευμένη και κατάλληλη υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες.

5.2.      Η ActionAid δεν παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική υποστήριξη σε παιδιά. Ωστόσο, διασφαλίζει την υποστήριξή τους, παρέχοντας τη δυνατότητα παραπομπής των υποθέσεων σε αρμόδιους επαγγελματίες και φορείς.

 

6.    Διαδικασία υποβολής αναφοράς/καταγγελίας

6.1.      Το πρόσωπο που υπέστη βλάβη (π.χ. προσωπικό, εκπρόσωπος, δικαιούχος) έχει δικαίωμα να επιλέξει αν, πότε και πώς θα αναφέρει το περιστατικό. Οι μηχανισμοί παραπόνων της ActionAid θεσπίζονται σύμφωνα με την αρχή της μη πρόκλησης περαιτέρω ζημίας (“do no harm”).

6.2.      ActionAid Ελλάς: Τo προσωπικό οφείλει να καταγγείλει τυχόν ανησυχίες παραβίασης της παρούσας Πολιτικής και των σχετικών Πολιτικών (βλ. 1.4), ακόμα κι αν δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία, αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

                      i.          στο αρμόδιο πρόσωπο αναφοράς καταγγελιών: safeguarding.hellas@actionaid.org ή

                     ii.          στο αρμόδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: lena.asvesta@gmail.com ή

                    iii.          στη Διευθύντρια της αποστολής: eva.polyzogopoulou@actionaid.org ή

                    iv.          στην προϊσταμένη/στον προϊστάμενό του ή

                     v.          στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: reports.hellas@actionaid.org.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το πότε μπορεί κάποιος/α να υποβάλλει καταγγελία.

6.3.      ActionAid International: Εφόσον το προσωπικό, είτε διστάζει να καταθέσει στην ActionAid Ελλάς, είτε επιθυμεί να προσφύγει κατά του τρόπου διαχείρισης της αναφοράς του, διατηρεί το δικαίωμα να την υποβάλλει στην ActionAid International, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

i.          στη Διεθνή Ομάδα για τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και τη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (safeguarding@actionaid.org) ή

ii.        στην Υπηρεσία Καταγγελιών (whistleblowing@actionaid.org) (Βλ. Παράρτημα Ι)

6.4.      Εμπιστευτικότητα: Από τη στιγμή της γνωστοποίησης της αναφοράς έως την τελική έκβαση της έρευνας, προάγεται η εμπιστευτικότητα, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας όλων των συμμετεχουσών και συμμετεχόντων.

6.5.      Αντίποινα κατά καταγγελλουσών, καταγγελλόντων, επιζωσών, επιζώντων και μαρτύρων: Η ActionAid λαμβάνει μέτρα κατά μελών του προσωπικού ή άλλων εκπροσώπων που επιδιώκουν ή προβαίνουν σε αντίποινα (π.χ. εκφοβισμός, απειλητική συμπεριφορά) σε βάρος καταγγελλουσών, καταγγελλόντων, επιζωσών, επιζώντων και μαρτύρων ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται ή πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε μια διαδικασία διαχείρισης περιστατικού. Όσα μέλη του προσωπικού αποδεικνύεται ότι έχουν προβεί σε τέτοια πράξη υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λύση της σχέσης εργασίας ή συνεργασίας.

6.6.      Ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες: Η ActionAid αναγνωρίζει πως οι ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες, που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιού ή ενήλικα, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, το μέλος του προσωπικού της ActionAid που διαπιστώνεται ότι έχει προβεί εν γνώσει του σε ψευδή καταγγελία, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε λύση της σχέσης εργασίας. Επισημαίνεται ότι, αν μια υπόθεση δεν γίνεται δεκτή, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η καταγγελία είναι ψευδής. Ενδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία να μην είναι επαρκή ή η συμπεριφορά να μην αγγίζει μεν τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο να αποτελεί παρενόχληση ή σεξιστική συμπεριφορά, επομένως να αντίκειται σε άλλες πολιτικές της ActionAid, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η ActionAid αναγνωρίζει ότι μία ανεπιθύμητη πράξη, σεξουαλικής φύσης, ενδέχεται να εμπεριέχει και άλλες μορφές διακρίσεων (ρατσισμός, ομοφοβία κ.λπ.). Ως εκ τούτου, δύναται να προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των προσώπων αναφοράς για θέματα SHEA και Safeguarding και άλλων τμημάτων, όπου χρειάζεται.

6.7.      Η Διεθνής Ομάδα για τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και τη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει δικαίωμα να καταγγείλει ενδείξεις ότι δεν η παρούσα πολιτική δεν γίνεται σεβαστή από τη χώρα δράσης της ActionAid (αρχικά στη Διευθύντρια ή το Διευθυντή της αποστολής ή στη Διεθνή Ομάδα Ηγεσίας).

6.8.      Το κοινό (δηλαδή πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ActionAid) μπορούν, επίσης, να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με το προσωπικό της ActionAid, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διαδικασίες αναφοράς.

Γενική Πολιτική για τη Σεξουαλική Παρενόχληση, Εκμετάλλευση και Κακοποίηση και για τη Διασφάλιση/Προστασία