Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προστασία
Προσωπικών
Δεδομένων
ActionAid
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα  (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, πιστωτική κάρτα/αριθμό λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ) και μόνο όσα είναι απαραίτητα ανά περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες της ActionAid Ελλάδας και της ActionAid International στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Όταν η δωρεά αφορά στο πρόγραμμα Αναδοχής τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το τοπικό γραφείο της ActionAid International στη χώρα ActionAid σας, προκειμένου να γίνει η επικοινωνία σας με το παιδί της Αναδοχής.

Πρόσβαση σε κάποια δεδομένα μπορεί να έχουν και εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται η ActionAid Ελλάς για την εκπλήρωση αποκλειστικά και μόνον του δικού της έργου. Αυτές οι εταιρίες είναι κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, εταιρίες επιστολικής επικοινωνίας και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίες πληρούν ομοίως υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας.

H επικοινωνία μας

H επικοινωνία μας περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για τις δράσεις του γραφείου μας ή/και για τυχόν προγράμματα που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας (για παράδειγμα ιστορικό δωρεάς).

Η ακρίβεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική. Αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα στοιχεία σας είναι εσφαλμένο μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή του. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον/την πιστοποιημένο/η υπεύθυνο/η προστασίας προσωπικών δεδομένων της ActionAid Ελλάς (email: dpo.hellas@actionaid.org, τηλ: 212 000 6300).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, complaints@dpa.gr.

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Γενικά τα προσωπικά δεδομένα (πχ. αποδείξεις πληρωμής που περιέχουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ποσό δωρεάς, ΑΦΜ, ΔΟΥ) διατηρούνται για 20 χρόνια μετά τη λήξη της συνεισφοράς των υποστηρικτών ή της σύμβασης για τους εργαζόμενους, παρόχους και συνεργάτες, για φορολογικούς και άλλους ελέγχους.

Στοιχεία του τρόπου πληρωμής (στοιχεία πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών), τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω λόγους, σβήνονται 2 χρόνια μετά τη λήξη της υποστήριξης ή της σύμβασης εργασίας/παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία των ωφελούμενων μας στην Ελλάδα, διατηρούνται για 3 χρόνια. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προαναφερθείσες περιόδους διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των υποστηρικτών διατηρούνται μέχρι να ειδοποιήσουν οι ίδιοι ότι δεν επιθυμούν να ενημερώνονται για το έργο και τις δράσεις της ActionAid Ελλάς. Με την εκπνοή της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή καταστρέφονται.