Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές μας αξίες

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές μας αξίες
Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές μας αξίες
Amiruzzaman / ActionAid
Η διαφάνεια
και η λογοδοσία
είναι βασικές μας αξίες
Amiruzzaman / ActionAid

Πώς χρηματοδοτούμαστε

Τίποτα από όσα πετυχαίνουμε δεν θα καταφέρναμε χωρίς ανθρώπους όπως εσύ, που αποφασίζουν να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν, ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο δίκαιος.

 

Από τους Αναδόχους της ActionAid, ως τους δρομείς που τρέχουν για εμάς και από γενναιόδωρες εταιρείες, μέχρι φορείς που πιστεύουν στο έργο μας είναι πολλοί οι άνθρωποι που θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την προσφορά τους.

Συνολικά έσοδα 2020
7.159.140€
[ { "number": 12.9, "color": "#B7ACA0" } ,{ "number": 86.94, "color": "#9E9080" } ,{ "number": 0.16, "color": "#D9D2CC" } ]
Έσοδα από φορείς
923.206€
12.90
#B7ACA0
Έσοδα από ιδιώτες
6.224.505€
86.94
#9E9080
Ανάλυση εσόδων
Ανάλυση εσόδων από ιδιώτες
7.147.711€
Έσοδα από το Πρόγραμμα Αναδοχής της ActionAid
5.975.394€
83.46
Έσοδα από το πρόγραμμα Φίλος της ActionAid
60.847€
1.10
Έσοδα από το πρόγραμμα Υποστηρικτής Χώρας
53.796€
0.90
Έσοδα από την Έκτακτη Έκκληση
80.969€
1.13
Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα
85.108€
1.15
Χρηματοοικονομικά έσοδα
11.429€
0.16
#D9D2CC
Συνολικά Έξοδα 2020
6.769.870,95€
[ { "number": 64.06, "color": "#9E9080" } ,{ "number": 21.76, "color": "#B7ACA0" } ,{ "number": 14.1, "color": "#E2DBD6" } ]
Αναπτυξιακά προγράμματα στις χώρες που στηρίζει η ActionAid
4.336.653,45€
64.06
#9E9080
Έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών
1.473.250,89€
21.76
#B7ACA0
Λοιπά έξοδα
959.966.61€
14.10
#E2DBD6
Ανάλυση εξόδων
Ανάλυση λοιπών εξόδων
959.966.61€
Διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου
705.669,82€
10.42
Έξοδα για τα προγράμματα στην Ελλάδα
1.930.991,45
28.53
Εισφορά στην ActionAid International
150.000€
2.22
Αποσβέσεις
72.423,79
1.07
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
30.601€
0.45
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.272€
0.02

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι διαθέσιμες σε όποιον τις ζητήσει.

 

Δες περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του 2020.

Πώς λογοδοτούμε

Η διαφάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε έργο και δράση μας και για κάθε ποσό που εισπράττουμε και διαθέτουμε σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της ActionAid International. Επιπλέον, ελεγχόμαστε κάθε χρόνο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών, ενώ η ActionAid International διενεργεί κάθε τρίμηνο ελέγχους στα οικονομικά μας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το έργο μας να φέρνει πράγματι θετικές αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ακούμε τη γνώμη των συνεργατών μας, των εθελοντών μας και των ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις μας, μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε.

Τα αποτελέσματα της δράσης μας δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεσή μας.


ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020