Η δημοκρατία στην καρδιά της διοίκησής μας
Η δημοκρατία στην καρδιά της διοίκησής μας
Η δημοκρατία
στην καρδιά
της διοίκησής μας

Η διοίκησή μας

Ιδρυθήκαμε ως «ActionAid Ελλάς» το 1998 και λειτουργούμε υπό τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Διοικούμαστε από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζονται από άτομα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς αμοιβή. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου χαράσσουν και επιβλέπουν τη στρατηγική και το συνολικό έργο μας και διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και τις δράσεις μας.

Πώς διοικούμαστε

Η δημοκρατική διακυβέρνηση αποτελεί τη βάση της διοίκησής μας. Σύμφωνα με το καταστατικό μας, είμαστε μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση και δεν υπαγόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική αρχή. 

Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης

Η διοίκησή μας αποτελείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνεδριάζουν και ψηφίζουν τακτικά μέσα στον χρόνο. Λαμβάνουν αποφάσεις για τη στρατηγική μας, φροντίζουν για τη χρηστή διοίκηση της οργάνωσης, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, οι οποίες αποτελούν βασικές αξίες μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη, έξι εκ των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και ένα ορίζεται από την ActionAid International. Η θητεία του έχει διάρκεια 3 έτη. Περισσότερα από τα μισά μέλη του είναι γυναίκες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση έχει έως 25 μέλη και αποτελεί το ανώτερο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα όργανα της οργάνωσης. Περισσότερα από τα μισά μέλη της είναι γυναίκες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ