Η δημοκρατία στην καρδιά της διοίκησης μας

Η δημοκρατία στην καρδιά της διοίκησης μας
Η δημοκρατία στην καρδιά της διοίκησης μας
Η δημοκρατία
στην καρδιά
της διοίκησής μας

Η διοίκησή μας

Η ActionAid Ελλάς λειτουργεί από το 1998 υπό τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Διοικούμαστε από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζονται από εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οργάνωση, χωρίς αμοιβή. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου χαράσσουν και επιβλέπουν τη στρατηγική και το συνολικό έργο μας και διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και τις δράσεις της οργάνωσης. Δείτε το Καταστατικό μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη, έξι εκ των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και ένα ορίζεται από την ActionAid International.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση έχει 25 μέλη και αποτελεί το ανώτερο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα όργανα της οργάνωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ