Πολιτική καταγγελιών
Πολιτική καταγγελιών
ActionAid
Πολιτική
Καταγγελιών
ActionAid
Πολιτική Καταγγελιών

1. Εισαγωγή

1.1. Το σύστημα καταγγελιών της ActionAid στοχεύει στην ενίσχυση της δέσμευσής μας να διεξάγουμε το έργο μας με εντιμότητα και ακεραιότητα και να συμμορφωνόμαστε στις πολιτικές και τις αξίες μας. Αποτελεί ένα κανάλι για την άμεση αναφορά πιθανών παραπτωμάτων, που διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες εξετάζονται με υπευθυνότητα και διερευνώνται καταλλήλως, ώστε οι καταγγέλοντες/ουσες να μην υφίστανται αντίποινα.

1.2. Το σύστημα καταγγελιών της παρούσας πολιτικής δεν αντικαθιστά άλλες πολιτικές ή διαδικασίες, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, που διαθέτουν επίσης διαδικασίες αναφοράς. Αντίθετα, επιδιώκει να συμπληρώσει τις διαδικασίες αυτές.

 

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική θέτει το πλαίσιο εξέτασης καταγγελιών αδικοπραξιών και παράνομων συμπεριφορών, όπως ενδεικτικά:

2.1. Εγκληματική δραστηριότητα: λ.χ. μη συμμόρφωση με νομική ή επαγγελματική υποχρέωση, δικαστική πλάνη, πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον, κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, εκφοβισμός, εμπορία ανθρώπων, διακριτική μεταχείριση, (σεξουαλική ή μη) παρενόχληση/ εκμετάλλευση/ κακοποίηση παιδιού ή ενήλικα.

2.2. Οικονομικό έγκλημα: λ.χ. δωροδοκία, οικονομική απάτη ή κακή διαχείριση, συμμετοχή ή διευκόλυνση εγκληματικής φοροδιαφυγής, δόλια προμήθεια.

2.3. Συμπεριφορά που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη ή την οικονομική ευημερία της ActionAid: λ.χ. παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών, ακατάλληλη συμπεριφορά, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, κατάχρηση εξουσίας ή εμπιστοσύνης, σεξουαλική σχέση προϊσταμένου/ης με υπάλληλο, μη δηλωθείσα σύγκρουση συμφερόντων, σκόπιμη απόκρυψη παράνομων πράξεων.

 

3. Διαδικασία υποβολής αναφοράς

3.1. Υποχρέωση αναφοράς: Το προσωπικό της ActionAid ή του/της συνεργάτη/ιδας οφείλει να αναφέρει οποιαδήποτε ακατάλληλη πρακτική ή παράνομη συμπεριφορά παρατηρεί από μέλος του προσωπικού της ActionAid ή από άλλο/η συνεργάτη/ιδα σε ένα από τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

i. Στο email καταγγελιών: whistleblowing.hellas@actionaid.org ή

ii. Στο Διευθυντή της χώρας: gerasimos.kouvaras@actionaid.org ή

iii. Στον/ην Προϊστάμενο/η ή

iv. Στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού: reports.hellas@actionaid.org ή

v. Στην ActionAid International: whistleblowing@actionaid.org.

3.2. Στοιχεία αναφοράς: Κατά την υποβολή αναφοράς, ενδείκνυται να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, όπου είναι δυνατόν:

i. περιγραφή της φερόμενης παράβασης,

ii. υπάρχουσες πληροφορίες που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό (π.χ. email, φωτογραφίες)

iii. ημερομηνία που έγινε αντιληπτή η φερόμενη παραβίαση, iv. στοιχεία επικοινωνίας καταγγέλοντα/ουσας για την παρακολούθηση της αναφοράς από την ActionAid.

3.3. Προστασία καταγγέλοντα/ουσας: Οι καταγγελίες γίνονται επώνυμα (σε εμπιστευτική βάση) ή ανώνυμα. Η ActionAid καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσει την ταυτότητά του/της καταγγέλοντα/ουσας μυστική και τον/την ενημερώνει εκ των προτέρων, εάν κριθεί απαραίτητο να αποκαλύψει την ταυτότητά του/της σε άλλο εμπλεκόμενο μέρος. Επίσης, όλες οι αναφορές που κατατίθενται καλοπροαίρετα δεν οδηγούν σε επιβλαβείς συνέπειες για τους/τις καταγγέλοντες/ουσες, όπως αντίποινα, αδικαιολόγητη πειθαρχική δράση, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση, ακόμα και όταν δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός ή η καταγγελία. Ψευδείς ισχυρισμοί, οι οποίοι έγιναν κακόβουλα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές κυρώσεις ή τη λύση της συμβατικής σχέσης.

3.4. Διαδικασία αναφοράς: Εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη μιας αναφοράς, ο/η καταγγέλλων/ουσα ενημερώνεται: i. ότι η αναφορά έχει παραληφθεί, ii. όπου είναι εφικτό, για τον αναμενόμενο χρόνο λήψης απάντησης ή δίδονται εξηγήσεις για τους λόγους μη διεξαγωγής έρευνας.

3.5. Δικαίωμα προσφυγής κατά της διαδικασίας εξέτασης της αναφοράς: Τα ενδιαφερόμενα μέρη (αναφερόμενο πρόσωπο και καταγγέλων/ουσα) έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης επί της αναφοράς (που εκδόθηκε είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε το στάδιο της έρευνας). Η προσφυγή γίνεται γραπτά και κατατίθεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επί της αναφοράς.

Πλήρης Πολιτική Καταγγελιών