Πολιτική καταγγελιών
Πολιτική καταγγελιών
Πολιτική
Καταγγελιών
ActionAid
Πολιτική Καταγγελιών

1. Εισαγωγή

1.1.  Το σύστημα καταγγελιών της ActionAid (ΑΑ) στοχεύει στην ενίσχυση της δέσμευσής μας να διεξάγουμε το έργο μας με εντιμότητα και ακεραιότητα και να συμμορφωνόμαστε στις πολιτικές και τις αξίες μας. Αποτελεί ένα κανάλι για την άμεση αναφορά πιθανών παραπτωμάτων, που διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες εξετάζονται με υπευθυνότητα και διερευνώνται καταλλήλως, ώστε οι καταγγέλλοντες και οι καταγγέλλουσες να μην υφίστανται αντίποινα.

1.2. Το σύστημα καταγγελιών της παρούσας πολιτικής δεν αντικαθιστά άλλες πολιτικές ή διαδικασίες, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, που διαθέτουν επίσης διαδικασίες αναφοράς. Αντίθετα, επιδιώκει να συμπληρώσει τις διαδικασίες αυτές.

 

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική θέτει το πλαίσιο εξέτασης καταγγελιών αδικοπραξιών και παράνομων συμπεριφορών, όπως ενδεικτικά:  

2.1.   Εγκληματική δραστηριότητα: λ.χ. μη συμμόρφωση με νομική ή επαγγελματική υποχρέωση, δικαστική πλάνη, πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον,  κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια,  εκφοβισμός, εμπορία ανθρώπων, διακριτική μεταχείριση, (σεξουαλική ή μη) παρενόχληση, εκμετάλλευση, κακοποίηση παιδιού ή ενήλικα.

2.2.   Οικονομικό έγκλημα: λ.χ. δωροδοκία,  οικονομική απάτη ή κακή διαχείριση, συμμετοχή ή διευκόλυνση εγκληματικής φοροδιαφυγής, δόλια προμήθεια.

2.3.   Συμπεριφορά που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη ή την οικονομική ευημερία της ΑΑ: λ.χ. παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών, ακατάλληλη συμπεριφορά, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, κατάχρηση εξουσίας ή εμπιστοσύνης, σεξουαλική σχέση προϊσταμένου ή προϊσταμένης με υπάλληλο (βλέπε και Πολιτική AA κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κακοποίησης), μη δηλωθείσα σύγκρουση συμφερόντων, σκόπιμη απόκρυψη παράνομων πράξεων.

 

3. Διαδικασία υποβολής αναφοράς

3.1.  Υποχρέωση αναφοράς: Το προσωπικό της ΑΑ και οι συνεργάτιδες ή συνεργάτες οφείλουν να αναφέρουν οποιαδήποτε ακατάλληλη πρακτική ή παράνομη συμπεριφορά παρατηρεί από μέλος του προσωπικού της AΑ, συνεργατών ή συνεργάτιδων, σε ένα από τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

i.  Στο email καταγγελιών: whistleblowing.hellas@actionaid.org ή

ii.  Στη Διευθύντρια της αποστολής Eva.Polyzogopoulou@actionaid.org ή

iii.  Στην προϊσταμένη ή τον προϊστάμενο ή

iv.  Στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΑΑ: reports.hellas@actionaid.org ή

v.   Στη Διεθνή ΑΑ: whistleblowing@actionaid.org.

3.2.  Στοιχεία αναφοράς: Κατά την υποβολή αναφοράς, ενδείκνυται να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, όπου είναι δυνατόν:

i.  περιγραφή της φερόμενης παράβασης,

ii.  υπάρχουσες πληροφορίες που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό (π.χ. email, φωτογραφίες),

iii.  ημερομηνία που έγινε αντιληπτή η φερόμενη παραβίαση,

iv.  στοιχεία επικοινωνίας καταγγέλλουσας ή καταγγέλλοντα, για την παρακολούθηση της αναφοράς από την AA.

 

3.3. Προστασία καταγγέλλουσας ή καταγγέλλοντα: Οι καταγγελίες γίνονται επώνυμα (σε εμπιστευτική βάση) ή ανώνυμα. Η ΑΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσει την ταυτότητα της καταγγέλλουσας ή του καταγγέλλοντα ή μυστική και την/τον ενημερώνει εκ των προτέρων, εάν κριθεί απαραίτητο να αποκαλύψει την ταυτότητά της/του σε άλλο εμπλεκόμενο μέρος. Επίσης, οι αναφορές που κατατίθενται καλοπροαίρετα δεν οδηγούν σε επιβλαβείς συνέπειες για τις καταγγέλλουσες και τους καταγγέλλοντες, όπως αντίποινα, αδικαιολόγητη πειθαρχική δράση, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση, ακόμα και αν δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός ή η καταγγελία. Ψευδείς ισχυρισμοί, οι οποίοι έγιναν κακόβουλα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές κυρώσεις ή τη λύση της συμβατικής σχέσης.

 

3.4.  Διαδικασία αναφοράς: Εντός 24 ωρών από τη λήψη μιας αναφοράς, η καταγγέλλουσα ή ο καταγγέλλων ενημερώνεται ότι η αναφορά έχει παραληφθεί. Επιπλέον, λαμβάνει ενημερώσεις για τις αναμενόμενες μελλοντικές επικοινωνίες, τον εκτιμώμενο χρόνο της διαδικασίας και για τρόπο κοινοποίησης της έκβασης της τελικής έρευνας.

 

3.5. Δικαίωμα προσφυγής κατά της διαδικασίας εξέτασης της αναφοράς: Τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταγγελλόμενο πρόσωπο και καταγγέλλουσα ή καταγγέλλων) έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης που θα ληφθεί από την ΑΑ (που εκδόθηκε, είτε στο στάδιο της αξιολόγησης ή της έρευνας της αναφοράς). Η προσφυγή γίνεται γραπτά και κατατίθεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επί της αναφοράς.

Πλήρης Πολιτική Καταγγελιών