Προστασία από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων
Προστασία από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων
Πολιτική για την Καταπολέμηση
της Σύγχρονης Δουλείας και
της Εμπορίας Ανθρώπων
ActionAid
Πολιτική για την Καταπολέμηση της Σύγχρονης Δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων

1. Σκοπός

Η σύγχρονη δουλεία, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί σοβαρή μορφή κατάχρησης εξουσίας. Η ActionAid εργάζεται για τον τερματισμό της ανισότητας και ειδικότερα επιδιώκει την ισότητα των φύλων και την αποτροπή κάθε μορφής έμφυλης βίας. Για το σκοπό αυτό, η ActionAid υιοθετεί πολιτική μηδενικής ανοχής στη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων.

 

2. Συνέπειες παραβίασης πολιτικής

Η ActionAid δεν ανέχεται, ούτε μετέχει στις άδικες πράξεις που επιδιώκει να αποτρέψει. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανέχεται κανένα μέλος του προσωπικού, των εκπροσώπων, των συνεργατών/ιδων και των προμηθευτών να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σύγχρονης δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων. Η ActionAid διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους των συνεργατών/ιδων αναφορικά με την τήρηση της πολιτικής. Παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής από τις παραπάνω ομάδες οδηγούν στον τερματισμό της συμβατικής τους σχέσης με την ActionAid.

 

3. Υποχρέωση καταγγελίας περιστατικών

To προσωπικό και οι εθελοντές της ActionAid οφείλουν να καταγγέλλουν τυχόν υποψίες ή πραγματικά περιστατικά ή απόπειρες τέλεσης εμπορίας ανθρώπων και όλων των μορφών Σύγχρονης Δουλείας που λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της εργασίας τους, άμεσα:

α. στον/ην προϊστάμενό/η τους ή
β. σε μέλος της Ανώτερης Ομάδας Ηγεσίας (senior management) ή
γ. στον Διευθυντή της χώρας: gerasimos.kouvaras@actionaid.org.
Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν στην ActionAid International, είτε στη Διεθνή Ομάδα SHEA and Safeguarding (safeguarding@actionaid.org) είτε στη Υπηρεσία Καταγγελιών (whistleblowing@actionaid.org).

 

4. Ορισμοί

• Η δουλεία/εμπορία ανθρώπων είναι η προσέλκυση, μεταφορά, μετακίνηση, διακίνηση ή παραλαβή ανθρώπων, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η εμπορία τελείται με την υφαρπαγή της συγκατάθεσης ενός ατόμου που ελέγχεται από το/ην δράστη, μέσω της απειλής, της χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της εξουσίας ή της ευαλωτότητας του ατόμου, της παροχής ή λήψης πληρωμών ή προνομίων.

• Η εμπορία παιδιών είναι η προσέλκυση, μεταφορά, μετακίνηση, διακίνηση ή παραλαβή παιδιού (πρόσωπο κάτω των 18 ετών) για σκοπούς εκμετάλλευσης. Τα παιδιά θεωρείται ότι έχουν διακινηθεί σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις βίας, εξαπάτησης ή εξαναγκασμού, δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να συναινέσουν νομίμως.

• Ο εξαναγκαστικός γάμος είναι ο γάμος ενός ατόμου παρά τη θέλησή του. Οι πρόωροι γάμοι παιδιών θεωρούνται εξαναγκαστικοί, καθώς ένα παιδί δεν είναι σε θέση να συναινέσει νομίμως για την τέλεση γάμου.

• Η καταναγκαστική εργασία είναι κάθε εργασία ή υπηρεσία που επιβάλλεται από άτομο, υπό την απειλή ποινής ή άλλης τιμωρίας, σε άλλο άτομο, το οποίο δεν έχει προσφερθεί εθελοντικά. Ένα άτομο ενδέχεται να είναι επιζών καταναγκαστικής εργασίας, ακόμα και όταν συναίνεσε στην ανάληψη της εργασίας ή της υπηρεσίας, ιδίως για την αποπληρωμή χρέους ή άλλης υποχρέωσης που τον/ την επιβαρύνει, εφόσον η συναίνεσή του/της δεν ήταν ελεύθερη και γνήσια.

• Η κληρονομική δουλεία συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο γεννιέται και ζει σε καθεστώς δουλείας, επειδή οι πρόγονοί του αιχμαλωτίστηκαν και υποχρεώθηκαν σε δουλεία.

• Η οικιακή δουλεία αποτελεί μορφή καταναγκαστικής εργασία που συμβαίνει σε ένα οικιακό περιβάλλον, λ.χ. οικιακές βοηθοί. Συντρέχει όταν οι συνθήκες απασχόλησης ισοδυναμούν με δουλεία, π.χ. πολύ χαμηλή αμοιβή, καθυστέρηση ή μη πληρωμή, αποτροπή εργαζόμενου να φύγει από το σπίτι, παρακράτηση εγγράφων ταυτότητας, περιορισμός επαφής με την οικογένεια ή άλλα πρόσωπα κ.α.

• Η σεξουαλική δουλεία είναι η εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση (πραγματική ή απειλούμενη) ή τη σεξουαλική τους κακοποίηση (πραγματική ή απειλούμενη σωματική εισβολή σεξουαλικής φύσης, είτε με βία, είτε υπό άνισες ή εξαναγκαστικές συνθήκες).

Πλήρης Πολιτική για την Καταπολέμηση της Σύγχρονης Δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων