Πολιτική
κατά της χρηματοδότησης
τρομοκρατών
Khagendra Sapkota/ActionAid
Πολιτική κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατών

1. Eισαγωγή

Η ActionAid δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα χρήματα που παρέχονται από τους δωρητές της χρησιμοποιούνται για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού, στις χώρες όπου λειτουργεί η ActionAid.

Η πολιτική της ActionAid επιδιώκει να αποτρέπει την πρόσβαση και τη χρήση κεφαλαίων της, για άλλους σκοπούς, υιοθετώντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

• Εφαρμογή οργανωτικών μέτρων due diligence.

• Αναφορά υποψιών παραβίασης της νομοθεσίας ή επιβληθέντων κυρώσεις στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή/και στην ActionAid (whistleblowing.hellas@actionaid.org).

• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών ως προς την πολιτική.

• Λήψη μέτρων, ώστε όλες οι χώρες της ActionAid να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους και το κανονιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης.

 

2. Πεδίο εφαρμογής πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα προγράμματα των χωρών της ActionAid. Η πολιτική θεσπίζει τις ελάχιστες πρακτικές λειτουργίας για την κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρώνμελών της ActionAid, όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων due diligence ως προς τους συνεργάτες/ιδες και τους προμηθευτές, καθώς και τον περιορισμό των κινδύνων.

 

3. Εφαρμογή της Πολιτικής

3.1 Επίδειξη της ελάχιστης δέουσας επιμέλειας (due diligence) – Για όλες τις χώρες

Για τη διαχείριση των κινδύνων εκτροπής κεφαλαίων και την εκπλήρωση των συμβατικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, η ActionAid διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατ’ ελάχιστον έλεγχοι due diligence στους εταίρους, σε όλες τις χώρες. Οι εν λόγω έλεγχοι επικεντρώνονται στη λήψη εγγυήσεων σχετικά με την ταυτότητα, τον σκοπό, το νομικό καθεστώς, τα διαπιστευτήρια και την καλή θέση των εταίρων, με σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση σχετικών κινδύνων. Ο έλεγχος due diligence που απαιτείται, κατ’ ελάχιστον, για όλες τις χώρες, είναι ο ακόλουθος:

 

ActionAid

 

3.2 Αναφορά περιστατικών παραβίασης

Όταν αποδεικνύεται, μέσω της διαδικασίας ελέγχου ή με άλλα μέσα, ότι υπήρξε εκτροπή κεφαλαίων σε οντότητα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο κυρώσεων, η ActionAid θα διακόψει αμέσως τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία της με τον εν λόγω οργανισμό. Το θέμα αναφέρεται, επίσης, στην ActionAid International.

Πλήρης Πολιτική κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατών