Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς
Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς
Πολιτική για την
καταπολέμηση της
απάτης & της διαφθοράς
ActionAid
Πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης & της διαφθοράς

1.     Εισαγωγή

1.1.  Η ΑctionΑid (AA) θεωρεί την απάτη και τη διαφθορά ως βασικούς παράγοντες της φτώχειας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η AA απαιτεί από το προσωπικό, τους συνεργάτιδες, τους συνεργάτες, τους τις εθελόντριες και τους εθελοντές της να ενεργούν με ειλικρίνεια και να προστατεύουν τα περιουσιακά της στοιχεία, σε συμμόρφωση με τις υιοθετούμενες διαδικασίες και τις πολιτικές για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς.

1.2.  Το προσωπικό, οι συνεργάτιδες, οι συνεργάτες, οι εθελόντριες και οι εθελοντές της ΑΑ που εμπλέκονται σε πραγματική ή απόπειρα απάτης ή διαφθοράς, οποιουδήποτε είδους, ενδέχεται να υπαχθούν σε πειθαρχικά μέτρα, απόλυση ή τερματισμό της συμβατικής σχέσης, να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται η ΑΑ και να κατατεθεί καταγγελία στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την ποινική τους δίωξη.

 

2.     Ορισμοί

2.1.  Απάτη: Διαπράττεται από πρόσωπα και οργανισμούς, με σκοπό την απόκτηση χρημάτων, ιδιοκτησίας ή υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή απώλειας υπηρεσιών ή την εξασφάλιση προσωπικού ή επιχειρηματικού πλουτισμού ή πλεονεκτήματος.

2.2.  Διαφθορά: Η αθέμιτη χρήση επιρροής, με σκοπό το οικονομικό ή άλλο όφελος του ίδιου ή άλλου προσώπου, λ.χ. δωροδοκία, οικονομικός εκβιασμός, παράνομα φιλοδωρήματα, νεποτισμός.

2.3.  Απάτη μέσω κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων: Τελείται από άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, λ.χ. κλοπή περιουσιακών στοιχείων, πλαστογράφηση εγγράφων, κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, πλασματικές δαπάνες, ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος.

2.4.  Απάτη ως προς τις οικονομικές καταστάσεις: Η  σκόπιμη παραποίηση της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού, μέσω σκόπιμων ανακριβειών ή παραλείψεων ποσών, με σκοπό την εξαπάτηση των αποδεκτών των οικονομικών καταστάσεων, λ.χ. απόκρυψη εξόδων, εικονικά εισοδήματα, φοροδιαφυγή.

 

3.     Συνεργασία με άλλους φορείς

Όταν η ΑΑ συνεργάζεται με άλλους φορείς, πρέπει να πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι για την πρόληψη και τον εντοπισμό τυχόν τέλεσης απάτης ή διαφθοράς, όπως:

3.1.  Ενδελεχής αξιολόγηση των συνεργατών, των συνεργάτιδων και του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου τους, πριν τη συνεργασία.

3.2.  Αξιολόγηση κινδύνων απάτης, ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος (λ.χ. κατά την  συνεργασία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

3.3.  Κοινοποίηση βασικών πολιτικών της AA στις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες.

3.4.  Υπογραφή σύμβασης για κάθε ανατιθέμενη εργασία, στην οποία προβλέπονται η συμμόρφωση προς την παρούσα πολιτική και η διενέργεια τυχόν πρόσθετων ελέγχων του έργου των συνεργάτιδων και συνεργατών,  που χρηματοδοτείται από την ΑΑ.

 

4.     Αναφορά περιστατικών απάτης ή διαφθοράς

Όταν μέλος του προσωπικού της ΑΑ, εθελοντής, εθελόντρια, συνεργάτης ή συνεργάτιδα υποψιάζεται ότι έχει γίνει ή διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί απάτη ή διαφθορά, πρέπει να το αναφέρει αμέσως:

i.  Στη Διευθύντρια της αποστολής (Eva.Polyzogopoulou@actionaid.org) ή

ii.  στην προϊσταμένη ή το προϊστάμενό του ή

iii.  σε εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (Reports.Hellas@actionaid.org) ή

iv.  στο μηχανισμό εσωτερικών αναφορών:

o  Whistleblowing.Hellas@actionaid.org (ΑctionΑid Ελλάς)

o  Whistleblowing@actionaid.org   (Διεθνής ΑctionΑid).

Πλήρης Πολιτική κατά της Απάτης και της Διαφθοράς