Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας
Δεοντολογίας
ActionAid
Κώδικας Δεοντολογίας

1. Εισαγωγή

1.1 Η ActionAid δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού, οι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες/ιδες συμπεριφέρονται εύλογα και με σεβασμό, προστατεύοντας τους ευάλωτους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε, σύμφωνα πάντοτε με τις φεμινιστικές αρχές ηγεσίας και τις αξίες τις οποίες ακολουθεί η ActionAid.

1.2 Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ActionAid παρέχει καθοδήγηση και περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτών συμπεριφορών. Το παρόν είναι δεσμευτικό για όλα τα μέλη του προσωπικού, σε ολόκληρη την Ομοσπονδία. Όπου ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί υψηλότερα πρότυπα από τον εθνικό νόμο, τότε υπερισχύει ο Κώδικας. Είστε υποχρεωμένοι/ες να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων, απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας ή τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

2. Προσωπική διαγωγή εντός και εκτός εργασίας

Η ActionAid δεν επιβάλει καταρχήν στο προσωπικό συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, έκνομες ή αντίθετες με τον παρόντα Κώδικα συμπεριφορές, από μέλη του προσωπικού της ActionAid, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τις ώρες εργασίας, συνιστούν παραβίαση του παρόντα Κώδικα, εφόσον ενδέχεται να αμαυρώσουν τη φήμη της ActionAid ή να θέσουν σε κίνδυνο τη θέση τους ή την ασφάλεια της ActionAid και του προσωπικού της.

 

3. Οι αρχές της ActionAid

3.1. Η συμπεριφορά μου θα συνάδει με τις αξίες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ActionAid, καθώς και του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

3.2. Αναλυτικότερα, θα ακολουθώ τις φεμινιστικές αρχές ηγεσίας, οι οποίες είναι:

- Αυτογνωσία.

- Φροντίδα του εαυτού και των άλλων.

- Καταπολέμηση προκατάληψης.

- Συμπερίληψη.

- Διαμερισμός εξουσίας.

- Υπεύθυνη και διαφανής άσκηση εξουσίας.

- Συνεργασία με ευθύνη λογοδοσίας.

- Εποικοδομητικά σχόλια.

- Θάρρος.

- Μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3.3. Παράλληλα, θα σέβομαι τις αξίες της ActionAid, οι οποίες είναι:

- Αμοιβαίος Σεβασμός, όπου απαιτείται από εμάς να αναγνωρίζουμε την εγγενή αξία όλων των ανθρώπων και την αξία της διαφορετικότητας.

- Ισότητα και Δικαιοσύνη, όπου απαιτείται από εμάς να διασφαλίζουμε την υλοποίηση του οράματός μας για όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, τη φυλή, την εθνότητα, την κάστα, την κοινωνική τάξη, την ηλικία, την κατάσταση υγείας, την αναπηρία, την τοποθεσία και τη θρησκεία.

- Ακεραιότητα, όπου απαιτείται από εμάς να είμαστε ειλικρινείς, διαφανείς και υπόλογοι σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματικότητα των πράξεων μας και την από μέρους μας χρήση των πόρων και ανοιχτοί στις αποφάσεις και την επικοινωνία μας με τους άλλους.

- Αλληλεγγύη με Ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες Φτώχειας και Αποκλεισμού.

- Θάρρος της Γνώμης, όπου απαιτείται από εμάς να είμαστε δημιουργικοί και ριζοσπαστικοί, θαρραλέοι και καινοτόμοι – χωρίς τον φόβο της αποτυχίας – προσπαθώντας να επιφέρουμε τον μεγαλύτερο δυνατόν αντίκτυπο στα αίτια της φτώχειας, της αδικίας και της ανισότητας των φύλων.

- Ανεξαρτησία από οποιονδήποτε θρησκευτικό ή κομματικό/πολιτικό προσανατολισμό.

- Ταπεινότητα, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε μέρος μιας ευρύτερης συμμαχίας κατά της φτώχειας και της αδικίας.

 

4. Προστασία της ασφάλειας και της ευημερίας

4.1. Θα συμμορφώνομαι με όλες τις νομικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, αλλά και τις απαιτήσεις της ActionAid, τόσο στον χώρο εργασίας μου όσο και όταν ταξιδεύω εντός ή εκτός της έδρας ή της χώρας όπου εργάζομαι (βλ. Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας της ActionAid και τις πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού).

4.2. Θα είμαι υποστηρικτικός/η και όπου είναι εύλογο θα βοηθάω στη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των συναδέλφων μου και θα ενεργώ προληπτικά εκφράζοντας τυχόν ανησυχίες σχετικά με τα παραπάνω στο/η διευθυντή/ρια μου.

 

5. Έκφραση αμοιβαίου σεβασμού

5.1. Θα αναγνωρίζω την εγγενή αξία και τις εμπειρίες όλων των ανθρώπων και την αξία της διαφορετικότητας, σεβόμενος/η τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κουλτούρα, την ένδυση, τη γλώσσα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας, το χρώμα, την κοινωνική τάξη, την κάστα, την εθνότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τη θέση, την εγκυμοσύνη και τη θρησκεία τους.

5.2. Θα ενεργώ δίκαια, με ειλικρίνεια και σύνεση, και θα αντιμετωπίζω όλους τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

5.3. Θα σέβομαι τον νόμο της χώρας και την τοπική κουλτούρα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας στην οποία εργάζομαι, όπου αυτά δε συγκρούονται με τις αξίες της ActionAid.

5.4. Όταν εργάζομαι ή ταξιδεύω για λογαριασμό της ActionAid, θα συμμορφώνομαι με όλους τους εγχώριους νόμους και θα είμαι προσεκτικός/η ως προς τα τοπικά έθιμα.

5.5. Δε θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, bullying και παρενόχλησης, ή κακοποίησης (σωματικής, σεξουαλικής ή λεκτικής), εκφοβισμού, ταπείνωσης, διαπόμπευσης ή εκμετάλλευσης, και δεν θα παραβιάζω με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα δικαιώματα των άλλων (βλ. Πολιτικές της ActionAid κατά της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, καθώς και την Πολιτική κατά του Bullying και της Παρενόχλησης).

5.6. Δε θα εμπλέκομαι σε σεξουαλικές σχέσεις με ευάλωτο ενήλικο άτομο ή με οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ανήλικος θεωρείται οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από τα τοπικά έθιμα.

5.7. Δε θα κακοποιώ ή εκμεταλλεύομαι εν γνώσει μου οποιοδήποτε άτομο με οποιονδήποτε τρόπο.

5.8. Δε θα ανταλλάσσω χρήματα, εργασία, αγαθά ή υπηρεσίες έναντι σεξουαλικής εξυπηρέτησης.

 

6. Διατήρηση υψηλών προτύπων προσωπικής και επαγγελματικής διαγωγής

6.1. Θα ενεργώ πάντοτε όσο το δυνατόν καλύτερα στην εργασία μου, θα αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη των πράξεων μου και δεν θα κάνω κατάχρηση της θέσης εξουσίας στην οποία βρίσκομαι ως εκπρόσωπος της ActionAid, ούτε θα δημιουργώ περαιτέρω προσδοκίες σε κοινότητες, συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συναναστρέφομαι, ενεργώντας με ειλικρίνεια σε σχέση με τις υπηρεσίες και τους πόρους της ActionAid.

6.2. Θα ενστερνίζομαι και θα προάγω τη λογοδοσία, θα είμαι εκ των προτέρων διαθέσιμος/η να λογοδοτήσω και θα επιδιώξω να βελτιώσω τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα, τη συμμόρφωση, την αξιολόγηση και τη μάθηση.

6.3. Θα έχω επίγνωση της συμπεριφοράς μου και του πώς γίνεται αντιληπτή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι, στις πράξεις και στις σχέσεις μου με το σύνολο του προσωπικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της κοινότητας στην οποία εργάζομαι, τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας.

6.4. Δε θα μετέχω και δε θα επιτρέπω τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα ή θέτουν σε κίνδυνο το έργο της ActionAid.

6.5. Δε θα συμπεριφέρομαι με τρόπο που υπονομεύει την ικανότητά μου για εργασία ή είναι πιθανόν να δυσφημίσει την ActionAid.

6.6. Δε θα εργάζομαι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, ούτε θα έχω στην κατοχή μου αλκοόλ ή ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της εργασίας.

6.7. Δεν θα επωφελούμαι από την πώληση οποιωνδήποτε άλλων παράνομων αγαθών ή ουσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής μου από την ActionAid.

6.8. Δε θα ζητάω ή παροτρύνω οποιαδήποτε προσωπική πληρωμή, εξυπηρέτηση από άλλους, ειδικά από τις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε, σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια της ActionAid και δε θα στερώ την υποστήριξη, αγαθά ή υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.

6.9. Δε θα δωροδοκούμαι και δε θα δέχομαι δώρα σημαντικής αξίας (εκτός από μικρά συμβολικά δώρα σε ένδειξη εκτίμησης, τα οποία θα δηλώνω) από κυβερνήσεις, κοινότητες, χορηγούς, προμηθευτές ή άλλους ως αποτέλεσμα της εργασίας μου.

6.10. Οι διευθυντές/ριες (manager) οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα και να δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας που συμβάλλει στη διατήρηση των προτύπων που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Συγκεκριμένα:

o Θα φέρουν την ευθύνη να δίνουν το καλό παράδειγμα, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους εντός, αλλά και εκτός εργασίας.

o Δε θα συμμετέχουν ή ανέχονται καμία μορφή κακοποίησης, διάκρισης ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

o Θα ενθαρρύνουν και θα είναι ανοιχτοί στις απόψεις όλων των μελών της ομάδας. Θα παρέχουν έγκαιρα εποικοδομητικά σχόλια (feedback) σχετικά με την απόδοση κάθε μέλους της ομάδας με καθοδήγηση, παροχή κινήτρων και πλήρη αναγνώριση της αξίας του.

o Θα φροντίζουν για την ύπαρξη κονδυλίων στον προϋπολογισμό και για την υποστήριξη της διασφάλισης και της ευημερίας του προσωπικού, και των ωφελούμενων.

o Θα φροντίζουν να υπάρχει πρόγραμμα για την ασφάλεια του προσωπικού και να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό (βλ. Διεθνή Πολιτική Ασφάλειας).

 

7. Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων, των πόρων και πληροφοριών

7.1. Θα λογοδοτώ στην ActionAid για όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά της στοιχεία που βρίσκονται υπό την εποπτεία μου. Συγκεκριμένα, θα επιδεικνύω τη δέουσα επιμέλεια κατά τη διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων και τυχόν άλλων μέσων και θα τα προστατεύω από κλοπή, απάτη ή άλλη ζημία που μπορεί να αποφευχθεί, ή από την έκθεσή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

7.2. Θα είμαι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της σχέσης ποιότητας-τιμής ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα χρήματα και τους πόρους της ActionAid.

7.3. Δε θα χρησιμοποιώ τους Η/Υ ή άλλον εξοπλισμό της ActionAid για την προβολή, το «κατέβασμα» (downloading), τη δημιουργία ή τη διανομή ακατάλληλου υλικού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων πορνογραφικών, δυσφημιστικών, καταχρηστικών, σεξιστικών, ρατσιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων προκατάληψης.

7.4. Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα (privacy) των συναδέλφων, του προσωπικού, των συνεργατών και των μελών της κοινότητας και δε θα κοινοποιώ σε τρίτους οποιαδήποτε εμπιστευτική ή προσωπική πληροφορία σχετίζεται με την ActionAid, εκτός και αν κάτι τέτοιο αποτελεί προϋπόθεση της εργασίας μου ή απαιτείται από το νόμο κατ’ εφαρμογήν της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Βλ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ActionAid).

 

8. Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και καθηκόντων

8.1. Θα είμαι διαφανής και ειλικρινής σε όλες τις σχέσεις μου με την ActionAid και δε θα επιδιώκω προσωπικό, επαγγελματικό ή οικογενειακό όφελος ή προνόμιο από αυτές τις σχέσεις.

8.2. Θα δηλώνω στην ActionAid οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής μου σχέσης με μέλη της οικογένειας, φίλους ή επιχειρήσεις με άλλα μέρη που ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων, και θα διασφαλίζω ότι η εργασία μου δε μεροληπτεί υπέρ των εν λόγω διασυνδέσεων.

8.3. Δε θα συνάπτω οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση εκ μέρους της ActionAid με οικογένεια, φίλους ή άλλες προσωπικές/επαγγελματικές επαφές για την προμήθεια οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών προς την ActionAid ή οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την εργασία χωρίς την άδεια των ανώτατων στελεχών της διοίκησης (senior management), στα οποία δεσμεύομαι ότι θα κοινοποιώ οποιαδήποτε σχετική προσωπική σχέση.

8.4. Δε θα έχω υπό την άμεση εποπτεία μου κανένα άτομο με το οποίο έχω προσωπική (στενή) σχέση, και προκειμένου να αποφεύγω οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στην εργασία ή εντός των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων αποκλίσεων ισχύος, θα δηλώνω και θα αναφέρω στον/ην προϊστάμενό/η μου θέματα που ενδεχομένως αφορούν τα ανωτέρω.

8.5. Δε θα δέχομαι καμία πρόσθετη απασχόληση ή συμβουλευτική εργασία εκτός της ActionAid που συνιστά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς την πρότερη άδεια της διοίκησης.

8.6. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει εγγενής σύγκρουση συμφερόντων και ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας στις σεξουαλικές σχέσεις με προσωπικό και εθελοντές της ActionAid. Σε περίπτωση που εμπλακώ σε αντίστοιχη σχέση, θα ενημερώνω άμεσα τον/την διευθυντή/ρια μου και θα επιλύεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων χωρίς καθυστέρηση.

 

9. Αναφορά περιστατικών ή ανησυχιών και συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας

9.1. Η ActionAid λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό ή τρίτους που καταγγέλλουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα. Όλες οι καταγγελίες και οι ανησυχίες θα εξετάζονται πλήρως και θα αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα. H ActionAid δύναται να αποφασίσει (και σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούται) να αναφέρει στις σχετικές επαγγελματικές ή κυβερνητικές αρχές οποιαδήποτε περιστατικά συνιστούν παραβίαση του νόμου ή όπου υπάρχει υποψία παραβίασης του νόμου.

9.2. Ως συμμέτοχος της ActionAid (προσωπικό, εθελοντής, ασκούμενος, συνεργάτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμβουλος κτλ.), υποχρεούμαι να αναφέρω εγκαίρως τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα που έχω παρατηρήσει, είτε στον/ην προϊστάμενο/η μου, είτε στο τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού (στη διεύθυνση: reports.hellas@actionaid.org), είτε στα ανώτατα στελέχη της διοίκησης (senior management). Εναλλακτικά, μπορώ να απευθυνθώ στο αρμόδιο τμήμα της ActionAid International, στην ακόλουθη διεύθυνση: safeguarding@actionaid.org.

9.3. Κατανοώ ότι η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος δύναται να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις, την απόλυσή μου ή να κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον μου.

Πλήρης Κώδικας Δεοντολογίας