Χάρτα
Λογοδοσίας
ActionAid
Χάρτα Λογοδοσίας

1. Εισαγωγή

Στην ActionΑid θεωρούμε πως η λογοδοσία αποτελεί μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας για την προώθηση της αλλαγής, ενισχύοντας τη νομιμότητα και τη φήμη μας ως μία αξιόπιστη, αποτελεσματική και διαφανής οργάνωση.

 

2. Δέσμευση λογοδοσίας

Στην ActionAid είμαστε διαθέσιμοι να υποβληθούμε σε ενδελεχή έλεγχο, αξιολόγηση και αμφισβήτηση από όσους επηρεάζονται ή υποστηρίζουν το έργο μας. Με άλλα λόγια, παρέχουμε κάθε απαραίτητο μέσο ή πληροφορία, ώστε να μπορούμε να αξιολογηθούμε ως προς την τήρηση των λεγόμενων και αποφάσεών μας, τη χρηστή διαχείριση της χρηματοδότησης που λαμβάνουμε και τον αντίκτυπο των δράσεών μας. Τέλος, η ActionAid διασφαλίζει πως η οργανωσιακή δομή και οι τρόποι εργασίας μας προωθούν την αποτελεσματικότητα, τη μάθηση και τη βελτίωση.

 

3. Πρόσωπα στα οποία λογοδοτούμε

Η ActionAid λογοδοτεί στους/στις:

3.1. Δικαιούχους των δράσεων μας, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά και όσους πλήττονται από καταστροφές/συγκρούσεις στις χώρες, όπου εργαζόμαστε.

3.2. Αναδόχους παιδιών, υποστηρικτές/ριες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών υποστηρικτών/ριών, ακτιβιστών και εθελοντών/ριών.

3.3. Θεσμικούς χρηματοδότες.

3.4. Συνεργάτες/ιδες (δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί).

3.5. Κράτος.

3.6. Εργαζομένους/ες, διασφαλίζοντας αμοιβαία ευθύνη και λογοδοσία ως προς τις δεσμεύσεις μας, τη στρατηγική και τη φήμη της ActionAid.

3.7. Τοπικά και διεθνή όργανα διακυβέρνησης της ActionAid.

3.8. Φορείς που παρακολουθούν τη συμμόρφωση με μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

4. Τρόποι λογοδοσίας

4.1. Αρχή Ι – Συμμετοχή και συμπερίληψη: οι απόψεις των δικαιούχων/επωφελούμενων (stakeholders) επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις στρατηγικές και τα διδάγματα που αντλούμε. Δεδομένου ότι όλοι οι δικαιούχοι δεν έχουν ίδιο «βήμα», δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες δυνάμεων στους μηχανισμούς διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

4.2. Αρχή II - Αξιολόγηση και μάθηση: Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αποτελεσματικής υλοποίησης της αποστολής και της στρατηγικής μας. Με άλλα λόγια, δεσμευόμαστε να αξιολογούμε τον αντίκτυπο των δράσεών μας, να αναλύσουμε πληροφορίες και να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε. Ομοίως, δεσμευόμαστε να μαθαίνουμε, μέσω των αξιολογήσεων, να μοιραζόμαστε τα διδάγματα που αντλούμε από το έργο με τους/τις συνεργάτες/ιδες, συναδέλφους/ισσες και τους/τις υποστηρικτές/ριες μας, να τα συμπεριλάβουμε σε μελλοντικά σχέδια και να τα γνωστοποιήσουμε στην ηγεσία του οργανισμού και άλλων ενδιαφερομένων.

4.3. Αρχή III – Διαφάνεια: Δεσμευόμαστε να διαθέτουμε πληροφορίες ως προς:

i. Το σύστημα διακυβέρνησης, τη δομή διοίκησης, τις διαδικασίες, τα μέσα κοινοποίησης πληροφοριών και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ActionAid.

ii. Τους στρατηγικούς σκοπούς, στόχους και τις οργανωσιακές μας πολιτικές.

iii. Τις πηγές χρηματοδότησης και την κατανομή τους.

iv. Τους συνεργάτες/ιδες μας.

v. Την τοποθεσία και τη διάρκεια των κύριων δραστηριοτήτων μας.

vi. Τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματα αξιολογήσεων, τα διδάγματα και τους μηχανισμούς καταγγελιών της ActionAid. Κατ’ εφαρμογήν αυτής της αρχής, χρησιμοποιούμε κανάλια επικοινωνίας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεν διακρίνουν εναντίον ομάδων όσον αφορά τη γλώσσα ή την τεχνολογία.

4.4. Αρχή IV – Καταγγελίες και επίλυση: Επιδιώκουμε να λαμβάνουμε άμεσα υπόψη τις απόψεις όσων ενδιαφέρονται για το έργο μας, τον αντίκτυπο και τη στάση μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προσήκουσες απαντήσεις στις καταγγελίες που λαμβάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με ενέργειες για την αποκατάσταση άδικων καταστάσεων.

4.5. Αρχή V – Παρακολούθηση δεσμεύσεων και συμμόρφωση: Παρακολουθούμε, τόσο τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις αρχές λογοδοσίας, όσο και την εφαρμογή τους, στην πράξη.

Πλήρης Χάρτα Λογοδοσίας