Χάρτα Λογοδοσίας

ActionAid
Χάρτα
Λογοδοσίας
ActionAid
Χάρτα Λογοδοσίας

 

Θεωρούμε τη λογοδοσία ως μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας για την προώθηση της αλλαγής και μέρος της θεωρίας μας για την αλλαγή.

Το να είμαστε υπεύθυνοι ενισχύει τη νομιμότητα της ActionAid και τη φήμη μας ως μία αξιόπιστη, αποτελεσματική και διαφανής οργάνωση.

 

Λογοδοσία σημαίνει ότι:

-  Είμαστε διαθέσιμοι για εξονυχιστικό έλεγχο, αξιολόγηση και αμφισβήτηση από εκείνους που επηρεάζονται από το έργο μας και μας υποστηρίζουν,

-   Παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα και πληροφορίες για να μπορούν άλλοι να αξιολογούν εάν τηρούμε τις υποσχέσεις και τις αποφάσεις μας, πόσο καλά χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση που λαμβάνουμε και τι αντίκτυπο έχουμε ως οργάνωση,

-   Διασφαλίζουμε ότι η οργανωσιακή δομή και οι τρόποι εργασίας μας προωθούν την κοινή ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και συμβάλλουν στη μάθηση και τη βελτίωση.

 

Λογοδοτούμε στους:

 

 • Φτωχότερους και πιο αποκλεισμένους ανθρώπους, ειδικά στις γυναίκες, τα παιδιά και εκείνους που πλήττονται από καταστροφές/συγκρούσεις σε χώρες όπου εργαζόμαστε
 • Αναδόχους παιδιών 
 • Υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών υποστηρικτών, ακτιβιστών και εθελοντών
 • Θεσμικούς δωρητές
 • Δημόσιους και ιδιωτικούς συνεργαζόμενους οργανισμούς
 • Στο κράτος που ρυθμίζει τη λειτουργία μας σε σχέση με τις πολιτικές ή συμπεριφορές μας  
 • Εργαζομένους - διασφαλίζοντας αμοιβαία ευθύνη και λογοδοσία ο ένας στον άλλον για τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον εαυτό μας, στη στρατηγική μας και στη φήμη της ActionAid 
 • Στα τοπικά και διεθνή όργανα διακυβέρνησης της οργάνωσης
 • Φορείς εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση και η επιβολή της δέσμευσής μας να προστατεύουμε το περιβάλλον. 

 

Πώς λογοδοτούμε:

 

Αρχή Ι - Συμμετοχή και συμπερίληψη:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι απόψεις των βασικών μας ενδιαφερομένων (stakeholders) επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τα διδάγματα που αντλούμε. Δεδομένου ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοί μας δεν έχουν ίδιο μερίδιο εξουσίας, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες δυνάμεων στους μηχανισμούς διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

 

Αρχή II - Αξιολόγηση και μάθηση:

Είμαστε υπεύθυνοι για την απόδοσή μας στην υλοποίηση της αποστολής και της στρατηγικής μας. Δεσμευόμαστε να συλλέξουμε στοιχεία για τον αντίκτυπό μας, να τα αναλύσουμε και να μοιραστούμε πώς επιφέρουμε αλλαγή. Ομοίως, δεσμευόμαστε να μαθαίνουμε από τις αξιολογήσεις και διαδικασίες αναστοχασμού, να μοιραζόμαστε τα διδάγματα που αντλούνται από την ActionAid, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και τους υποστηρικτές μας, να τα συμπεριλάβουμε σε μελλοντικά σχέδια και να τα γνωστοποιήσουμε στην ηγεσία της οργάνωσης και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

 

Αρχή III - Διαφάνεια:

Δεσμευόμαστε να διαθέσουμε πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στους ακόλουθους τομείς:

 

 • στρατηγικούς σκοπούς και στόχους
 • εταίρους 
 • τον αντίκτυπό μας
 • το σύστημα διακυβέρνησης και τη δομή διοίκησής μας
 • τις οργανωσιακές μας πολιτικές
 • την τοποθεσία και τη διάρκεια των κύριων δραστηριοτήτων μας
 • διαδικασίες και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
 • πηγές χρηματοδότησης και κατανομή τους
 • πώς μοιραζόμαστε πληροφορίες
 • αποτελέσματα αξιολογήσεων και διδαγμάτων
 • μηχανισμούς καταγγελιών.

 

Με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιήσουμε κανάλια που αυξάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεν κάνουν διακρίσεις εναντίον ομάδων όσον αφορά τη γλώσσα ή την τεχνολογία.

 

Αρχή IV - Καταγγελίες και επίλυση:

 

Προσπαθούμε να λαμβάνουμε άμεσα και γρήγορα τις απόψεις εκείνων που ενδιαφέρονται για το έργο μας, τον αντίκτυπο και τη στάση μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε μία ικανοποιητική απάντηση στις καταγγελίες που λαμβάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.